SOSIAL

OSS IMPLEMENTATION OPPORTUNITIES

UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT NEGERI

 

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

1.      

PPRT – Sistem Pengurusan Maklumat dan Bantuan Kemiskinan Negeri Terengganu

Tujuan sistem aplikasi ini adalah untuk menguruskan profil keluarga miskin di seluruh negeri. Ianya adalah Bank Data Kemiskinan Negeri Terengganu yang menjadi sumber rujukan dan penyelarasan.

 

Sumber data diperolehi daripada pelbagai agensi dan jabatan antaranya:-

 

1.       Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)

2.       Pejabat-Pejabat Daerah

3.       Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

4.       Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu (MAIDAM)

5.       Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)

6.       RISDA

7.       Kementerian Kemajuan Luar Bandar (KKLW)

 

Maklumat yang disimpan adalah termasuk Biodata KIR, AIR, Kategori Kemiskinan dan Maklumat Bantuan.

OSS

34

2

Jabatan/Agensi yang menguruskan maklumat rakyat miskin (UPEN, MAIDAM, JKM, AIM, KKLW, FELDA, FELCRA)

06/04-01/05
(7 bulan)

masih dalam proses integriti data

2.      

Sistem Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat (eKEBAJIKAN)

Sistem Aplikasi e-Kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) untuk tujuan pengurusan dan pengoperasian serta perkhidmatan kepada penerima bantuan kebajikan serta pengemaskinian informasi pelanggan-pelanggan mereka. Diantaranya ialah Sistem Pendaftaran Awal bagi setiap kategori permohonan bantuan dan perkhidmatan iaitu:-

 

1.       Sistem Maklumat Jabatan Kebajikan Masyarakat yang komprehensif (e-Kebajikan).

 

2.       Nombor Pendaftaran dijanakan secara sistematik dan unik mengikut tahun permohonan.

 

3.       Penyediaan statistik yang komprehensif untuk setiap kategori mengikut bulan dan tahun.

 

4.       Pengoperasian e-Kebajikan secara “on-line”

 

5.       Pendaftaran, Proses, Semakan, Keputusan dan Pertanyaan dapat diuruskan secara “on-line” dan telus.

 

6.       Penyelarasan diantara sistem aplikasi di Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

 

7.       Memenuhi keperluan antaramuka dengan aplikasi lain seperti PPRT, MAIDAM, e-Dana dan lain-lain jabatan dan agensi.

ORACLE

14

2

Jabatan Kebajikan Masyarakat

1990-1991
(1 tahun)

sebahagian modul tidak dapat digunakan berikutan  perubahan  ISO 2000 di jabatan yang terlibat

3.      

eADUAN

Sistem e-Aduan ini dibangunkan dan dilaksanakan dengan objektif bagi menyediakan satu medium elektronik menerima aduan melalui Internet daripada pelanggan-pelanggan samada orang awam atau mana-mana pihak. Dengan adanya sistem ini, adalah diharapkan setiap aduan akan diteliti serta diambil tindakan secara telus dan berkesan.

OSS

150

4

Orang ramai

11/04-11/05
(1 tahun)

Tindakan atau jawaban kepada aduan adakalanya tidak mencapai maksud sebenar yang dikehendaki oleh pengadu

4.      

Sistem Maklumat Keluarga Islam (IFIS)

Sistem Maklumat Keluarga Islam atau lebih dikenali dengan nama IFIS adalah satu aplikasi berasaskan teknologi web dan pangkalan data maklumat bagi perkahwinan umat Islam.

Memudahkan umat Islam melaksanakan urusan pernikahan dari segi prosedur dan pengurusan. Membolehkan maklumat menyeluruh dikumpulkan bagi semua pernikahan, cerai dan rujuk yang berdaftar. Menggalakkan penyelarasan prosidur pernikahan, cerai dan rujuk di seluruh negara termasuk mengurangkan karenah birokrasi dan menyeragamkan penggunaan borang-borang serta dokumen.

 

Pengesanan, penguatkuasaan dan kajian dapat dilaksanakan dengan wujudnya pangkalan data yang lengkap dan menyeluruh kepada Maklumat Keluarga Islam ini.

OSS

14

2

Unit Keluarga Islam, JHEAT

08/04-10/05
(14 bulan)

Aplikasi dibangunkan menggunakan perisian FileMaker Pro

5.      

Sistem Pemantauan Penghulu

sistem ini dibangunkan bagi membolehkan hubungan yang interaktif antara penghulu mukim dan pegawai daerah.

 

Sistem ini memudahkan penghulu mukim mendapatkan status terkini program yang sedang dilaksanakan dan melaporkan aduan yang diterima daripada penduduk kampung.

 

Sistem ini membolehkan pegawai daerah melihat dan memantau program dan aduan daripada penghulu mukim. Pegawai daerah juga boleh mengemaskini status terkini bagi perkhidmatan capaian internet penghulu mukim dan tahap kemahiran penghulu mukim.

 

Laporan dari semua pegawai daerah dan penghulu boleh dipantau secara langsung dan terus oleh pihak kerajaan.

 

Alamat laman web ini ialah http://.penghulu.terengganu.gov.my/pantau yang boleh dicapai melalui aplikasi ‘web browser’ seperti Internet Explorer, Netscape atau Mozilla.

OSS

70

3

Pejabat Daerah, Penghulu

04/05-06/05
(2 bulan)

Sebahagian pengguna (penghulu)

6.      

BESTARI.COMM

Bestari.Comm ini diharap akan dapat merealisasikan matlamat Kerajaan Negeri agar rakyatnya menjadi masyarakat yang berpengetahuan selaras dengan prinsip Islam Hadhari Terengganu Bestari. Selain itu, dengan penubuhan Bestari.Comm ini, ia diharapkan dapat menjalankan dan mempunyai aktiviti yang boleh memberi manfaat kepada rakyat.

 

1.       Sebagai Pusat Sumber Maklumat Kerajaan Negeri

 

2.       Pusat Pembelajaran/ Latihan

 

3.       Pusat Sumber Maklumat Kerajaan Negeri

 

*  Portal Kerajaan Negeri dan agensi-agensi kerajaan

*  Pusat aduan (e-Aduan)

*  Pusat edaran risalah / info bercetak Kerajaan Negeri

 

4.       Pusat Pembelajaran – Sebagai Pusat latihan ICT

OSS

 

 

 

 

 

 

PROJEK

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

7.      

Sistem Pengesanan Projek (SISPRO)

Memproses belanjawan bagi projek-projek pembangunan kerajaan negeri

Versi 1
LINC

Versi 2
ORACLE

40

2

UPEN

Versi 1
1988

Versi 2
 2000

sistem ini tidak dapat berinteraksi dengan sistem SPEKS untuk mendapatkan perbelanjaan sebenar bagi setiap projek

 

TANAH

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

8.      

SPTB – Sistem Pendaftaran Tanah Berkomputer

 

SPTB merupakan sistem yang menggunakan komputer bagi melaksanakan prosidur-prosidur untuk pendaftaran hakmilik, penyediaan dokumen yang perlu baginya dan apa-apa kemasukan ke dalam mana-mana dokumen hakmilik.

 

SPTB adalah bagi memodenkan kaedah pendaftaran hakmilik dan urusan tanah tanpa mengabaikan keselamatannya dan meningkatkan kemudahan memperolehi maklumat tanah.

 

SPTB adalah asas kepada pengembangan Sistem Maklumat Tanah (LIS) bagi mewujudkan ‘One Stop Shop’ maklumat tanah.

ORACLE (UNIX)

 

 

Pejabat Tanah Daerah dan Negeri

 

 

9.      

SOLAR – System of Land Revenue

SOLAR ialah aplikasi ‘total accounting package’ bagi mentadbirkan hasil tanah negeri. SOLAR dibangunkan bagi menambahnilai kepada Sistem Pentadbiran Hasil Tanah (SPHT) dengan kemudahan pembayaran hasil dan cukai tanah menyeluruh di kesemua Pejabat Tanah Negeri.

 

Antara kemudahan dan perkhidmatan yang diberikan ialah terima kaunter, pertanyaan on-line, bayaran cukai dan pungutan luar.

ORACLE (UNIX)

 

 

Pejabat Tanah Daerah dan Negeri

 

 

10.   

LAMS – Sistem Permohonan & Pemantauan Tanah

LAMS adalah aplikasi pendaftaran dan pemantauan proses-proses permohonan tanah. Ia automasikan aktiviti pemprosesan permohonan tanah di Pejabat Tanah & Daerah dimulai dengan proses pendaftaran permohonan sehingga keputusan Pentadbiran Tanah untuk dibawa ke Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri.

 

Ia berfungsi sebagai aplikasi:-

 

1.       Merekod maklumat permohonan dan tindakan susulan

 

2.       Pemantauan status proses permohonan tanah

 

3.       Kemudahan semakan status permohonan tanah

OSS

 

 

 

 

 

11.   

eConsent – Sistem Perkomputeran Kebenaran Pindahmilik, Gadaian atau Pindahmilik Dan Gadaian

eCONSENT merupakan sistem berkomputer yang menguruskan kebenaran Pindahmilik, Gadaian atau Pindahmilik dan Gadaian secara lebih sistematik dan efisien. Ia dibangunkan untuk memenuhi keperluan Pejabat Tanah dan Galian.

 

eCONSENT mengendalikan kelulusan permohonan di bawah kuasa Pentadbir Tanah, Pejabat Tanah dan galian, Mesyuarat Kerajaan Negeri dan YAB Menteri Besar. Ia dimulakan permohonan baru daripada pembantu tadbir di pejabat tanah daerah dan dihantar kepada kuasa melulus mengikut kelulusan dengan kebenaran.

 

eCONSENT menekankan tentang keselamatan dan kawalan sistem dengan mewujudkan kawalan terhadap capaian pengguna.

OSS

 

 

 

 

 

 

 

PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT)

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

12.   

Sistem Bersepadu Pihak Berkuasa Tempatan (SBPBT)

Kesemua PBT negeri telah mempunyai sistem aplikasi bagi memproses cukai taksiran, terimaan, pelesanan, sewaan dan kutipan yang merupakan hasil kepada PBT berkenaan.

 

Modul SBPBT ialah:-

 

1.       Modul Taksiran

 

2.       Modul Terimaan

 

3.       Modul Pelesanan

 

4.       Modul Sewaan

 

5.       Modul Kutipan

 

 

 

 

 

 

13.   

Sistem Bersepadu Pihak Berkuasa Tempatan (SBPBT) – GIS

Pihak kerajaan tempatan akan merupakan salah satu daripada kumpulan pengguna yang menggunakan sistem maklumat geografi (GIS) dengan meluas. Lebih kurang 85% daripada maklumat yang diuruskan oleh pihak berkuasa tempatan (PBT) adalah bersifat geografi.

 

Jadi, GIS memang berpotensi dalam membantu melaksanakan fungsi-fungsi di PBT. Aplikasi yang pelbagai dalam satu PBT telah menyebabkan pengurusan yang komplek dan menimbulkan banyak masalah. Justeru itu, pangkalan data GIS di PBT seharusnya bersifat Enterprise GIS, iaitu suatu sistem maklumat geografi yang boleh digunakan oleh pelbagai jabatan untuk menggongsi maklumat yang umum.

 

 

 

 

 

 

 

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

14.   

SISMAK – Sistem Makluamt Kakitangan

Sistem pengurusan kakitangan kerajaan negeri yang digunakan oleh kesemua agensi dan jabatan kerajaan negeri dengan modul-modul berikut:-

 

1. Personel

2. Anak

3. Keluarga

4. Latihan / Kursus

5. Anugerah

6. Peristiwa (Naik Pangkat)

7. Peperiksaan

8. Bersara

9. Pengalaman

10. Kelayakan

11. Gaji / Matrix

 

Daa-data dihantar ke JPA dua kali setahun dalam bentuk teks fail untuk dikemaskini ke dalam SISKA. Pihak kerajaan negeri juga menggunakan SISPEN di dalam pengurusan sumber manusia yang mana aplikasi ini dibangunkan diberikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

E-KERAJAAN

 

NO

NAME

PURPOSE AND DESCRIPTION

LIST OF OSS/NON-OSS SOLUTIONS

NUMBER OF USERS

NO. OF TECH. SUPPORT PERSONNEL

IMPLEMENTING AGENCIES

TMELINE

CHALLENGES/ISSUES/PROBLEMS

15.   

eSISWAZAH

Memberi kemudahan pendaftaran kepada siswazah kelahiran Terengganu yang masih mengganggur

OSS

10

2

Semua Siswazah Menganggur Kelahiran Terengganu

07/04-12/04
(5 bulan)

-

16.   

Sistem Pinjaman Kenderaan komputer

Menyimpan rekod-rekod pinjaman yang dibuat melalui Skim Pembiayaan Kenderaan/Komputer dibawah Kerajaan Negeri Terengganu

ORACLE

3

2

Pejabat SUK (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)

10/04-01/05
(3 bulan)

-

17.   

Sistem Pengesanan Projek (SISPRO)

Memproses belanjawan bagi projek-projek pembangunan kerajaan negeri

Versi 1
LINC

Versi 2
ORACLE

40

2

UPEN

Versi 1
1988

Versi 2
 2000

sistem ini tidak dapat berinteraksi dengan sistem SPEKS untuk mendapatkan perbelanjaan sebenar bagi setiap projek

18.   

Virtual Office

Sebagai direktori pengurusan bagi pihak pengurusan atasan

OSS

25

2

Pihak Pengurusan Atasan

01/05-12/05
(1 tahun)

Masih dalam proses pembangunan

19.   

Sistem Bersepadu Pihak Berkuasa kerajaan Tempatan (SBPBT)

Memproses maklumat-maklumat berkaitan cukai taksiran, pelesenan, sewaan dan kutipan

ORACLE

20

8

Pihak Berkuasa Tempatan

2-3 tahun

masih belum memenuhi keperluan pengguna sepenuhnya

20.   

Sistem Dana Raya

Memproses permohonan bantuan hari raya daripada  peruntukan Dana Khas Kerajaan Persekutuan

OSS

140

4

Pejabat SUK
(Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)

08/05-10/05
(2 bulan)

Sistem perlu diperkemaskan lagi

21.   

Sistem Keratan Akhbar

Menyimpan maklumat-maklumat berkaitan kenyataan dan keratan akhbar mengenai Negeri Terengganu

OSS

2

2

Pejabat Menteri Besar, UKOM

08/05-10/05
(2 bulan)

Tidak digunapai oleh pengguna sebenar

22.   

Sistem Laman Web – Modul Portal Terengganu

Menyimpan maklumat-maklumat yang disiarkan di Laman Web Kerajaan Negeri

OSS

4

2

UPMN

03/05-12/05
(9 bulan)

Masih dalam proses pembangunan

23.   

Laman Web Dinamik (Jabatan)

Menyimpan maklumat-maklumat yang disiarkan di Laman Web jabatan-jabatan di bawah kerajaan negeri Terengganu

ORACLE

80

2

Jabatan/Agensi di bawah Kerajaan Negeri Terengganu

01/00-01/01
(1 tahun)

Maklumat-maklumat tidak dikemaskini

24.   

Sistem Pekeliling

Menyimpan maklumat-maklumat berkaitan pekeliling-pekeliling Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu

OSS

1

2

Pejabat SUK (Bahagian Pentadbiran dan Kewangan)

11/04-03/05
(4 bulan)

Sistem perlu diperkemaskan lagi

25.   

Sistem Kemasukan Berita

Menyimpan maklumat-maklumat berkaitan berita-berita di negeri Terengganu yang disiarkan di Laman Web Kerajaan Negeri Terengganu

OSS

5

2

UKOM

05/04-09/04
(4 bulan)

-

26.   

Sistem Kursus

Untuk pendaftaran pemohon dan kursus yang dipohon, pemilihan dan mengemaskini kehadiran

OSS

4

2

UPMN

10/05-12/05
(2 bulan)

Dalam proses pembangunan

27.   

Sistem Laporan Mingguan

Membolehkan pegawai melaporkan progress tugas kepada pengarah secara online

OSS

6

2

UPMN

02/05-04/05
(2 bulan)

Tidak digunapakai sepenuhnya

28.   

Time Management System (eMASA)

Punch Card

ACCESS

100

2

 UPMN, Yayasan Islam Terengganu, SUK (Bahagian Sumber Manusia), SUK(Bahagian Perumahan), Unit Pupuk Semangat

1999-2000

Sistem ini perlu di upgrade

29.   

Sistem Ilmu Islam

Menyimpan maklumat-maklumat berkaitan Al-Quran, Hadis dan buku-buku Islam

ORACLE

30

2

Pejabat MB, Unit Komunikasi

05/03-03/04
(10 bulan)

sistem belum digunapakai sepenuhnya

30.   

Sistem Endurance Ride

Sistem ini dibangunkan untuk Program Endurance Ride (satu program Kerajaan Negeri Terengganu)

Digunakan bagi tujuan pendaftaran dan menyimpan maklumat peserta- dan keputusan pertandingan.

OSS

20

3

Petugas Urusetia Pendaftaran  Program Endurance Ride

06/04-08/04
(2 bulan)

 

31.   

Sistem Kapas-Marang International Swimathon

Sistem ini dibangunkan untuk Program Kapas-Marang International Swimathon  (satu program Kerajaan Negeri Terengganu)

Digunakan bagi tujuan pendaftaran dan menyimpan maklumat peserta- dan keputusan pertandingan.

OSS

10

2

Petugas Urusetia Pendaftaran  Program Kapas-Marang International Swimathon

02/04-04/04
(2 bulan)

 

32.   

Sistem Chemerong Chemerong Chengal Challenge

Sistem ini dibangunkan untuk Chemerong Chemerong Chengal Challenge  (satu program Kerajaan Negeri Terengganu)

Digunakan bagi tujuan pendaftaran dan menyimpan maklumat peserta-peserta dan keputusan pertandingan.

OSS

10

2

Petugas Urusetia Pendaftaran Program Chemerong Chengal Challenge

08/04-10/04
(2 bulan)